หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" อบต.แม่สอง มุ่งปกครองท้องถิ่น
อยู่กินเศรษฐกิจพอเพียง
ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมบริหารบ้านเมืองที่ดี "
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สอง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
  จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
  ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางและจัดทำผังเมือง
  การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดและทั่วทุกหลังคาเรือน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  งานส่งเสริมอาชีพ
    เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
    ฝึกอบรมอาชีพ
    การพัฒนาอาชีพ
    จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
    จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
  งานสวัสดิการสังคม
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
  งานนันทนาการ
    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
    พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
    จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ
    จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา และสถานที่
ออกกำลังกาย
    จัดและส่งเสริมการกีฬานันทนาการ การตัดสินกีฬา
  งานการศึกษา
    บริหารและจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาในท้องถิ่นและชาติ
    สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระบบ และนอกระบบ
    ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.)
  งานการสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ทางด้านการสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อ
    ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์
  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  การจัดระเบียบและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก
  สนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น
กลยุทธ์
  จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
  ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การพัฒนารายได้
  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ดำรงค์ธรรม 1567
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก 63150
  โทรศัพท์ : 055-039-992
  โทรสาร : 055-039-993
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง
  จำนวนผู้เข้าชม 526,388 เริ่มนับ 3 เม.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10